• 10.09.2016.zihics_TEC-1.jpg
 • 60.gadi. Latvijas lauksaimniecibas elektrifikacija.jpg
 • 1974.gads. Daugavas aizsprostosana pie Rigas HES.jpg
 • 20181127104617903_0001.jpg
 • Andrejsala 1978.g..jpg
 • DSC_7162.JPG
 • IMG_0815.JPG
 • IMG_3354.jpg
 • IMG_4311_5.jpg
 • IMG_5898.JPG
 • Kaleti1935-1.jpg
 • LEVM 1240.jpg
 • LEVM 1665_1.jpg
 • LEVM 6001_1.jpg
 • LEVM 6190.jpg
 • LEVM 6690.jpg
 • LEVM 7354 R_1.jpg
 • LEVM 7374 R_1.jpg
 • LEVM 8053-13 R.jpg
 • LEVM 8054-2 R_1.jpg
 • LEVM 8061_12 R_1.jpg
 • LEVM 8327 R_1.jpg
 • LEVM 12716.jpg
 • LEVM 12748_1.jpg
 • LEVM 13453 R_1.jpg
 • LEVM 13459 R_1.jpg
 • LEVM 14420 R_1.jpg
 • LEVM 796706 R_1.jpg
 • LEVM 808501 R_1.jpg

SpecSC vadītājas/-a nozīmētie eksperti veic kandidāts iesniegto dokumentu atbilstības pārbaudi sertifikācijas prasībām. Kandidātam 10 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums būvspeciālista sertifikāta iegūšanai, tiek paziņots lēmums par uzaicinājumu uz kompetences pārbaudi vai atteikumu par personas neatbilstību sertifikācijas prasībām.

Kandidātam ir iespēja izvēlēties eksaminācijas procesu kārtot eksāmenu klātienē vai attālināti (tiešsaistes sazināšanas platformā).

Klātienes eksāmens: eksāmena rakstiskā daļa ar mutisko daļu tiek rīkota SpecSC telpās, Šmerļa ielā 1, 4.stāvā.

Attālinātais eksāmens: eksāmena rakstiskā daļa ar mutisko daļu tiek rīkota tiešsaistes sazināšanas platformā (webex): kandidātam ir jābūt nodrošinātam ar datoru, videokameru, mikrofonu un ir jābūt drošam elektroniskam parakstam. Pirms eksāmena kandidāts paraksta ar drošu elektronisko parakstu vienošanos par attālinātas eksaminācijas pakalpojumu.

Kandidātu eksaminācija reglamentētajās un nereglamentētajās sfērās tiek veikta, pārbaudot sertifikācijas kandidāta profesionālo kompetenci noteiktos sertifikācijas virzienos. Kandidāta zināšanas tiek novērtētas pēc eksāmena biļešu sistēmas, kur katrai sertifikācijas jomai un reglamentētajai vai nereglamentētajai sfērai ir savs biļešu komplekts ar atbilstošās jomas un sfēras jautājumiem.

Eksāmena laikā tiek veikts eksaminācijas procesa ieraksts atbilstoši eksaminācijas procedūrai.

Rakstiskajā daļā: pretendentam 3 stundu laikā ir jāatbild uz 3-5 jautājumiem par katru sertifikācijas virzienu. Sagatavošanas laikā pretendents aizpilda viņam izsniegtas eksaminācijas biļetes. Eksāmena laikā pretendentam tiek nodrošināta piekļuve normatīvo aktu un energostandartu tekstiem. Pēc atbilžu sagatavošanas  LEEA SpecSC darbinieks, atbilstoši eksaminācijas procedūrai, paziņo kandidātam mutiskās daļas laiku.

Mutiskajā daļā: kandidāts un eksaminācijas komisija vismaz 2 būvspeciālistu sastāvā un vienu ekspertu no Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas Dienesta (VUGD) veic pārrunas par eksāmena biļešu jautājumiem. Eksperti drīkst uzdot papildjautājumus tikai par nepilnīgi izklāstītajiem biļetes jautājumiem. Jautājumi, kas neattiecas uz doto biļeti, nav paredzēti.

Kompetences pārbaude ir nokārtota sekmīgi, ja vērtējums ir 7 vai vairāk balles. Kompetences pārbaude ir nokārtota nesekmīgi, ja kādā no sertifikācijas jomām vērtējums ir zem 7, kandidāts šajā jomā netiek sertificēts.

Eksaminācijas norises atbilstību sertifikācijas prasībām uzrauga LEEA SpecSC vadītāja.

Eksāmeni tiek rīkoti atbilstoši grafikam, kas tiek publicēts LEEA mājas lapā, par ko kandidātam, kas konkrētajā dienā tiek aicināti uz eksāmenu, tiek paziņots e-pastā un telefoniski.

Ar detalizētu klātienes eksaminācijas procedūru var iepazīties šeit.

Ar detalizētu attālinātās eksaminācijas procedūru var iepazīties šeit.

 

Notikumu kalendārs

Sertifikāts

reglamentētā sfērā

nereglamentētā sfērā

@Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA)