• 10.09.2016.zihics_TEC-1.jpg
 • 60.gadi. Latvijas lauksaimniecibas elektrifikacija.jpg
 • 1974.gads. Daugavas aizsprostosana pie Rigas HES.jpg
 • 20181127104617903_0001.jpg
 • Andrejsala 1978.g..jpg
 • DSC_7162.JPG
 • IMG_0815.JPG
 • IMG_3354.jpg
 • IMG_4311_5.jpg
 • IMG_5898.JPG
 • Kaleti1935-1.jpg
 • LEVM 1240.jpg
 • LEVM 1665_1.jpg
 • LEVM 6001_1.jpg
 • LEVM 6190.jpg
 • LEVM 6690.jpg
 • LEVM 7354 R_1.jpg
 • LEVM 7374 R_1.jpg
 • LEVM 8053-13 R.jpg
 • LEVM 8054-2 R_1.jpg
 • LEVM 8061_12 R_1.jpg
 • LEVM 8327 R_1.jpg
 • LEVM 12716.jpg
 • LEVM 12748_1.jpg
 • LEVM 13453 R_1.jpg
 • LEVM 13459 R_1.jpg
 • LEVM 14420 R_1.jpg
 • LEVM 796706 R_1.jpg
 • LEVM 808501 R_1.jpg

SpecSC vadītājas/-a nozīmētie eksperti veic pretendenta iesniegto dokumentu atbilstības pārbaudi sertifikācijas prasībām. Pretendentam 10 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums būvspeciālista sertifikāta iegūšanai, tiek paziņots lēmums par uzaicinājumu uz kompetences pārbaudi vai atteikumu par personas neatbilstību sertifikācijas prasībām.
Būvspeciālistu eksaminācija nereglamentētajās sfērās tiek veikta, pārbaudot sertifikācijas pretendenta profesionālo kompetenci noteiktos sertifikācijas virzienos. Pretendenta zināšanas tiek novērtētas pēc eksāmena biļešu sistēmas, kur katrai sertifikācijas jomai un reglamentētajai vai nereglamentētajai sfērai ir savs biļešu komplekts ar atbilstošās jomas un sfēras jautājumiem. Eksāmena jautājumus iespējams saņemt Šmerļa ielā 1, 9.stāvā, 903.kabinetā.

Rakstiskajā daļā pretendentam 2 stundu laikā ir jāatbild uz 3-5 jautājumiem par katru sertifikācijas virzienu. Sagatavošanas laikā pretendents rakstiski veic pierakstus eksāmena biļetē atvēlētajā vietā. Eksāmena laikā pretendentam tiek nodrošināta piekļuve normatīvo aktu un energostandartu tekstiem. Palīglīdzekļu izmantošana eksāmena laikā ir aizliegta.

Pēc atbilžu sagatavošanas pretendents un eksaminācijas komisija vismaz 2 cilvēku sastāvā veic pārrunas par eksāmena biļešu jautājumiem. Eksperti drīkst uzdot papildjautājumus tikai par nepilnīgi izklāstītajiem biļetes jautājumiem. Jautājumi, kas neattiecas uz doto biļeti, nav paredzēti. Kompetences pārbaude ir nokārtota sekmīgi, ja vērtējums ir 7 vai vairāk balles. Kompetences pārbaude ir nokārtota nesekmīgi, ja kādā no sertifikācijas jomām vērtējums ir zem 7, pretendents šajā jomā netiek sertificēts.

Eksaminācijas norises atbilstību sertifikācijas prasībām uzrauga LEEA SpecSC vadītāja vai lietvede.

Eksāmeni tiek rīkoti 2 reizes mēnesī katru otro trešdienu no plkst.9.00, par ko pretendentiem, kas konkrētajā dienā tiek aicināti uz eksāmenu, tiek paziņots telefoniski.

Maksimālais eksaminējamo skaits vienā reizē - 8 būvspeciālisti.

Ar detalizētu Eksaminācijas procedūru var iepazīties šeit.
Ar detalizētu Eksaminācijas procedūru ārvalstu speciālistiem var iepazīties šeit.

Notikumu kalendārs

Sertifikāts

reglamentētā sfērā

nereglamentētā sfērā

@Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA)