• 10.09.2016.zihics_TEC-1.jpg
 • 60.gadi. Latvijas lauksaimniecibas elektrifikacija.jpg
 • 1974.gads. Daugavas aizsprostosana pie Rigas HES.jpg
 • 20181127104617903_0001.jpg
 • Andrejsala 1978.g..jpg
 • DSC_7162.JPG
 • IMG_0815.JPG
 • IMG_3354.jpg
 • IMG_4311_5.jpg
 • IMG_5898.JPG
 • Kaleti1935-1.jpg
 • LEVM 1240.jpg
 • LEVM 1665_1.jpg
 • LEVM 6001_1.jpg
 • LEVM 6190.jpg
 • LEVM 6690.jpg
 • LEVM 7354 R_1.jpg
 • LEVM 7374 R_1.jpg
 • LEVM 8053-13 R.jpg
 • LEVM 8054-2 R_1.jpg
 • LEVM 8061_12 R_1.jpg
 • LEVM 8327 R_1.jpg
 • LEVM 12716.jpg
 • LEVM 12748_1.jpg
 • LEVM 13453 R_1.jpg
 • LEVM 13459 R_1.jpg
 • LEVM 14420 R_1.jpg
 • LEVM 796706 R_1.jpg
 • LEVM 808501 R_1.jpg

1. Dokumentu izskatīšanas procedūra

Eksāmena kārtošanai pretendents iesniedz SpecSC lietvedei nepieciešamos dokumentus un
pēc dokumentu saņemšanas SpecSC lietvede nodod ekspertam izvērtēt iesniegto dokumentu atbilstību eksaminācijas nepieciešamajām prasībām.
Pozitīva novērtējuma gadījumā pretendents tiek informēts par eksāmena kārtošanas iespējamību. Negatīva vērtējuma gadījumā elektrodrošības grupas piešķiršanas process tiek atlikts līdz konstatēto neatbilstību novēršanai. Gadījumā, ja konstatētās neatbilstības nav iespējams novērst, tad LEEA SpecSC pieņem lēmumu par pretendenta kompetences neatbilstību elektrodrošības grupas saņemšanai.

2. Eksaminācijas procedūra

Pēc pozitīvas dokumentu izskatīšanas procedūras, pretendents tiek pielaists pie eksāmena kārtošanas, paziņojot pretendentam par eksāmena norises vietu un laiku. Pirms eksāmena  SpecSC  sagatavo eksaminācijas protokolus un eksāmena testa jautājumus. Tiek izvēlēta eksaminācijas komisija (EK) no LEEA SpecSC kvalificētajiem ekspertiem-vismaz vienam komisijas loceklim jābūt piešķirtai elektroietaises darba sprieguma atbilstoša elektrodrošības grupa.
Ierodoties uz eksāmenu, pretendents uzrāda eksaminācijas komisijai (EK) personu apliecinošu dokumentu. EK, eksāmenam sākoties, izskaidro pretendentam eksāmena norisi, laiku un kārtību.
Pretendenta zināšanu novērtēšana notiek pēc testu sistēmas. Nokārtojot eksāmenu par atbilstošu elektrodrošības grupu, LEEA SpecSC piešķir apliecību, kas noformēta saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1041.

3. Elektrodrošības grupas piešķiršanas procedūra

Pēc eksāmena nokārtošanas eksperti, pārskatot eksāmena rezultātus, lemj piešķirt/nepiešķirt pretendentam noteiktu elektrodrošības grupu. Eksāmena rezultāti jāizskata 3 dienu laikā.
Pretendentiem, kuriem eksaminācijas komisija atteikusi piešķirt elektrodrošības grupu, ja eksāmens nav sekmīgi nokārtots, tiek paziņots par eksāmena nenokārtošanas iemesliem. Gadījumā, ja pretendents eksāmenu nokārto nesekmīgi, pieļaujama atkārtota eksāmena kārtošana mēneša laikā (no pirmā eksāmena kārtošanas brīža). Ja pretendents atkārtoti nav nokārtojis kompetences pārbaudi, SpecSC pieņem lēmumu par personas kompetences neatbilstību un paziņo to pretendentam. Personai ir tiesības atkārtoti pretendēt uz apliecības saņemšanu ne agrāk kā trīs mēnešus pēc lēmuma pieņemšanas par personas kompetences neatbilstību.
Pretendents, kurš sekmīgi nokārtojis elektrodrošības grupas eksāmenu, saņem elektrodrošības grupas apliecību. Apliecība jāizsniedz 5 dienu laikā pēc eksāmena nokārtošanas. Elektrodrošības apliecības derīguma termiņš ir līdz 3 gadiem:

 • Ja pretendents eksāmenā pareizi atbildējis uz 85%-100% jautājumu, tad elektrodrošības apliecība tiek izsniegta ar derīguma termiņu 3 gadi;
 • Ja pretendents eksāmenā pareizi atbildējis uz 70%-85% (neieskaitot) jautājumu, tad elektrodrošības apliecība tiek izsniegta ar derīguma termiņu 1 gadi;
 • Ja pretendents elektrodrošības eksāmenu kārto pirmo reizi, tad elektrodrošības apliecība tiek izsniegta ar derīguma termiņu 1 gads.

Ja pretendents ir pārkāpis MK noteikumu Nr.1041 prasības vai elektrodrošības reglamentējošajos normatīvajos aktos ir veiktas būtiskas izmaiņas, pretendentam tiek nozīmēta ārpuskārtas zināšanu pārbaude.
Ārpuskārtas zināšanu pārbaude tiek veikta tādā pašā apjomā kā sākotnējā un atkārtotā zināšanu pārbaude. 

Notikumu kalendārs

Sertifikāts

reglamentētā sfērā

nereglamentētā sfērā

@Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA)