• 10.09.2016.zihics_TEC-1.jpg
 • 60.gadi. Latvijas lauksaimniecibas elektrifikacija.jpg
 • 1974.gads. Daugavas aizsprostosana pie Rigas HES.jpg
 • 20181127104617903_0001.jpg
 • Andrejsala 1978.g..jpg
 • DSC_7162.JPG
 • IMG_0815.JPG
 • IMG_3354.jpg
 • IMG_4311_5.jpg
 • IMG_5898.JPG
 • Kaleti1935-1.jpg
 • LEVM 1240.jpg
 • LEVM 1665_1.jpg
 • LEVM 6001_1.jpg
 • LEVM 6190.jpg
 • LEVM 6690.jpg
 • LEVM 7354 R_1.jpg
 • LEVM 7374 R_1.jpg
 • LEVM 8053-13 R.jpg
 • LEVM 8054-2 R_1.jpg
 • LEVM 8061_12 R_1.jpg
 • LEVM 8327 R_1.jpg
 • LEVM 12716.jpg
 • LEVM 12748_1.jpg
 • LEVM 13453 R_1.jpg
 • LEVM 13459 R_1.jpg
 • LEVM 14420 R_1.jpg
 • LEVM 796706 R_1.jpg
 • LEVM 808501 R_1.jpg

LEEA SpecSC veic apmācības elektrodrošības grupas piešķiršanai saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1041 noteikumu 2.pielikumu Minimālās prasības elektrodrošības apmācības kursam:

1. Pamatelektroiekārtas, elektroietaises:
1.1. ģeneratori, transformatori;
1.2. pārvades un sadales gaisvadu līnijas, kabeļu līnijas;
1.3. apakšstacijas, sadalietaises, komutācijas aparāti.
2. Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēka organismu:
2.1. strāvas stiprums un kontakta ilgums;
2.2. cilvēka ķermeņa elektriskā pretestība;
2.3. spriegums, frekvence;
2.4. strāvas plūšanas ceļi cauri cilvēka ķermenim;
2.5. elektrisko kontaktu veidi (tiešie, netiešie).
3. Elektrotraumu veidi:
3.1. elektriskais trieciens (I–IV pakāpe);
3.2. lokālās elektrotraumas (apdegumi, elektriskās zīmes, ādas elektrometalizācija);
3.3. pieskarspriegums un soļa spriegums.
4. Raksturīgākās elektrotraumas, rīcība pēc negadījuma un pirmās palīdzības sniegšana:
4.1. zemsprieguma elektroietaisēs;
4.2. augstsprieguma elektroietaisēs.
5. Telpu klasifikācija pēc to elektrobīstamības:
5.1. telpas bez paaugstinātas elektrobīstamības;
5.2. telpas ar paaugstinātu elektrobīstamību;
5.3. sevišķi bīstamas telpas.
6. Pamatpasākumi aizsardzībai pret strāvas iedarbību:
6.1. zemēšana, potenciālu izlīdzināšana;
6.2. atdalošie un zemsprieguma transformatori;
6.3. izolācijas pretestības un zemējuma pretestību mērījumi;
6.4. elektroaizsardzības līdzekļi zemspriegumam un augstspriegumam;
6.5. barjeras, nožogojumi, brīdinājuma un aizlieguma zīmes;
6.6. gaisvadu līniju un kabeļu līniju aizsargjoslu apzīmēšanas informatīvās zīmes;
6.7. operatīvie apzīmējumi elektroietaisēs;
6.8. aizsargapģērba, aizsardzības līdzekļu un aprīkojuma lietojums.
7. Pieļaujamie attālumi līdz spriegumaktīvām daļām.
8. Darbu izpildes veidi:
8.1. darbs atslēgta (atvienota) sprieguma apstākļos;
8.2. spriegumaktīvs darbs un trīs tā izpildīšanas metodes;
8.3. darbs tālu no spriegumaktīvām daļām;
8.4. darbs norobežotā teritorijā.
9. Elektrodrošības tehniskie pasākumi, veicot darbus elektroietaisēs (pieci pamata pasākumi):
9.1. redzamu sprieguma avotu atslēgšana (atvienošana);
9.2. nodrošināšanās pret sprieguma kļūdainu vai patvaļīgu atkalieslēgšanu;
9.3. sprieguma neesības pārbaude, pārbaudes līdzekļi zemspriegumā un augstspriegumā;
9.4. zemēšana un īsi slēgtu savienojumu izveidošana;
9.5. drošības zīmju un nožogojumu uzstādīšana darba zonā.
10. Galvenie organizatoriskie pasākumi drošai darba veikšanai elektroietaisē:
10.1. atbildīgo personu norīkošana (atbildīgais par elektroietaises ekspluatāciju, atbildīgais par darba organizāciju, atbildīgais par darba izpildi);
10.2. darbs saskaņā ar darba aizsardzības un ekspluatācijas instrukcijām;
10.3. norīkojuma izsniegšana vai rīkojuma došana darbam elektroietaisēs;
10.4. atļaujas izsniegšana darba vietas sagatavošanai;
10.5. darba vietas sagatavošana un pielaišana darbam;
10.6. instrukcijas, instruktāžas un to noformēšana;
10.7. uzraudzība darba gaitā;
10.8. darba pārtraukumi un pilnīga darba pabeigšana.

Notikumu kalendārs

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
27
28
29
30

Sertifikāts

reglamentētā sfērā

nereglamentētā sfērā

@Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA)